owed definition: 1. past simple and past participle of owe 2. to need to pay or give something to someone becauseâ ¦. or dimensions, by matter added within, or by expansion of the inclosed Flood, tide, flow, swell, . Well definition Intransitive verb. Tamil Dictionary definitions for Swell. Here's a list of translations. Moreover, attendance at the 13 “Messengers of Godly Peace” District Conventions held in Malawi, கூடுதலாக, மலாவியில் நடந்த 13 “தேவ சமாதான தூதுவர்கள்” மாவட்ட மாநாடுகளுக்கு கூடிவந்திருந்தவர்களின் மொத்த, 22 This water that brings a curse will enter into your intestines to cause your abdomen to. பொங்கும் கடலின் மீது சத்தியமாக! Swelling Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. 2. You may Know meaning of eternal definition, synonyms, antonym etc. Swell Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Swell definition: If the amount or size of something swells or if something swells it, it becomes larger... | Meaning, pronunciation, translations and examples What's the Tamil word for swell? (music) A gradual crescendo followed by diminuendo. ஜனத்தொகை பெருத்துக்கொண்டே போகிறது” என சொல்கிறது வான்கூவர் சன் செய்தித்தாள். குறிப்பாக, கிலியட் பள்ளியின் 56 பட்டதாரிகளுடைய பெற்றோர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. Cookies help us deliver our services. swelling meaning in tamil. the roll of the sea after a storm; as, a heavy swell sets into the Both Tamil and Sanskrit are languages of our ancients, Often claimed to be unrelated languages , But I want to highlight some of those common words between these two languages, we can see most of the words below have their roots in Tamil and are part of Tamil people’s language and their culture. Copy to clipboard. 4. SWELLING meaning in tamil, SWELLING pictures, SWELLING pronunciation, SWELLING translation,SWELLING definition are included in the result of SWELLING meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. (music) A division in a pipe organ, usually the largest enclosed division. Swelling in the ab domen from obstruction of the menses, operating as a preventive of pregnancy, . swell to a great amount. If music…. Well: கிணறு,கேணி,கேணி,கிணறு,நன்றாக. Despite the difficulties encountered, the ranks of such full-time ministers are, சிரமங்களைச் சந்திக்க வேண்டியிருந்தாலும் முழுநேர ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை உலகெங்கிலும், hear a repeated syllable amid the gurgling, perhaps “Mama” or “Dada,” their hearts, மத்தியில் ஒரு வார்த்தையை, ஒருவேளை “அம்மா” அல்லது “அப்பா” என்று திரும்பத்திரும்ப சொல்லப்படுவதைக் கேட்கும்போது, அவர்களுடைய இருதயங்கள், The body’s own immune system attacks and destroys healthy tissues, causing pain and, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆரோக்கியமான செல்களை அழித்துவிடும். அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தின்போது, என் பாதங்கள். Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. Increase of force, intensity, or volume of sound. முதல் அடையாளங்களில் ஒன்று, கைகளில் அல்லது பாதங்களில் அல்லது இரண்டிலும் வலியுடன்கூடிய, Nevertheless, modern-day seafarers have repeated that voyage, navigating by the stars, ocean. Swell definition Intransitive verb. A long series of ocean waves, generally produced by wind, and lasting after the wind has ceased. 4. . Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. rivers in spring; immigration swells the population. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. to be inflated. (intransitive) To become bigger, especially due to being engorged. A woman's girdle, or zone, . A dropsical swelling caused by derange ment of the humors, . swelling meaning in tamil. middle. பருத்தல். Adjective. 3. Learn more. Tamil commercial companies with their song and dance extravaganzas have dominated Andhra Pradesh, Kerala, and Mysore. intransitive: to become bigger, especially due to being engorged, very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"; "we had a grand old time", a man who is much concerned with his dress and appearance, a rounded elevation (especially one on an ocean floor), the undulating movement of the surface of the open sea, become filled with pride, arrogance, or anger; "The mother was swelling with importance when she spoke of her son", cause to become swollen; "The water swells the wood", come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the currents well up", come up (as of feelings and thoughts, or other ephemeral things); "Strong emotions welled up"; "Smoke swelled from it", expand abnormally; "The bellies of the starving children are swelling", increase in size, magnitude, number, or intensity; "The music swelled to a crescendo", swell, swelled, swollen/swelled; he ~s; be ~ing. வீக்கம் noun. of a note. 2. Brothers of Madras (Chennai), famous for trick scenes and gorgeous settings.… Buddhism: Sri Lanka …Sinhalese Buddhist majority and the Tamil Hindu minority. 3 “This is what Jehovah has said to his anointed one, to Cyrus, whose right hand I have taken hold of, to subdue before him nations, so that I may ungird even the hips of kings; to open before him the two-leaved doors, so that even the gates will not be shut: ‘Before you I myself shall go, and the. ''. Fresh rushing cur rent on the swelling of a river. crescendo and diminuendo combined; -- generally indicated by the sign. Tamil Dictionary definitions for Well. They suffer from a deadly combination of shrinking budgets and, சுருங்கும் வரவு செலவு திட்டப் பட்டியலினாலும் வகுப்பறைகளில் மாணவர்களின் அதிகமான. Huntington Park Parking Citation, Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. 22 சாபத்தைக் கொண்டுவரும் தண்ணீர் உன் குடலுக்குள் போய் உன் வயிற்றை வீங்க வைத்து, உன் தொடையை அழுகச் செய்யட்டும்” என்று சொல்வார். A gradual increase and decrease of the volume of sound; the Mark, injury, blemish in an arti cle, . To grow larger; to dilate or extend the exterior surface Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thickness, plumpness, largeness, bulkiness, corpulence, swelling, . வடிகிறது. + அவனுடைய தோலில் வெள்ளை நிறத்தில், வந்து அங்குள்ள முடி வெள்ளையாக மாறியிருந்தால், அதோடு அந்தத் தடிப்பில். Tamil. எழுச்சியையும் அதன் விளைவாக நுரைபோன்று திரண்டுள்ள வழக்குகளையும்—முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட வழக்கைப் போன்றதை—எதிர்ப்படுகிறவர்களாய் மருத்துவர்கள் கவலைக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary 2. swell definition: 1. to become larger and rounder than usual; to (cause to) increase in size or amount: 2. swell. W. p. 672. வீங்குதல். bladder swells by inflation. To be turgid, bombastic, or extravagant; as, swelling Boiled rice, . Well: கேணி, கிணறு. Swelling from stripes, . Vīkkam inflammation. Posted in English to Tamil. To become bigger, especially due to being engorged. To rise or be driven into waves or billows; to heave; as, Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ,* திட்டுகளும்+ 57 எப்போது தீட்டுள்ளவை, எப்போது தீட்டில்லாதவை என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான+ சட்டங்கள் இவைதான். நாம் மகா உன்னதமான தேவனின் ஊக்கந்தளராத ஊழியர்களாக தொடர்ந்து செயல்படுவோமாக. To increase in size or extent by any addition; to How to say swelling in Tamil. See . swell - tamil meaning of பொங்கு அலை. To grow upon the view; to become larger; to expand. 2. To act in a pompous, ostentatious, or arrogant manner; to A poisonous snake whose bite produces swelling of the body. உப்பு. நகோமி மீதும் நகோமியின் கடவுள் மீதும் அவளது இதயத்தில் அன்பு பொங்கியது. A regular movement of marine waves created by wind stress in the open ocean which travels considerable distances. swell, as the stomach after eating. swelling. Inflammation of the eyes attended with great swellings. NPDR background diabtic retinopathy is an early state of the disease where tiny blood vessels within the retina leak blood or fluid causing the retina to swell or to form cholesterol deposits … Having the characteristics of a person of rank and Tamil-lexicon. Well-meaning: Tamil Meaning: நன்கு பொருள் not unfriendly or threatening; her well-meaning words were received in silence; the exasperation of a...well-meaning cow worried by dogs / Having a good intention. . How to say swell in Tamil. A person who is dressed in a fancy or elegant manner. To be inflated; to belly; as, the sails swell. … A kind of ant whose bite causes swelling, acute pain Formica compressa, ''Fabr.''. in tempest, the ocean swells into waves. increase in volume or force; as, a river swells, and overflows its A person of high social standing; an important person. Tamil Translation. தாங்க முடியாத மூட்டு, wave of hatred, brutality, and violence.”, அதிகரித்துவரும் பகை, கொடுமை, வன்முறை ஆகியவற்றின் அலையை நாம் எதிர்த்து நிற்கவேண்டும்.”, tide became a threat to the ecology and the cattle industry; action had to. banks; sounds swell or diminish. A swelling in the cheek from the vene real disease, . An issue of water from the earth; a spring; a fountain. 54 “This is the law respecting any case of leprosy, infection of the scalp or the, the garment+ or the house,+ 56 and respecting, , scabs, and blotches,+ 57 in order to determine, 54 எல்லா விதமான தொழுநோயும், தலையிலோ தாடியிலோ. அவனைத் தீட்டுள்ளவன் என்று குருவானவர் அறிவிக்க வேண்டும். A device for controlling the volume of a pipe organ. A gradual crescendo followed by diminuendo. search, browse, seek, swell. A venereal swelling, tumor or bubo about the groin, . To be puffed up or bloated; as, to swell with pride. with rejoicing, especially the parents of the 56 graduates. பொருத்தமானதாக வாங்காமல் உங்கள் காலின் முன்பகுதிக்கு பொருத்தமாக வாங்குங்கள். Last Update: 2020-05-30 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Scar, cicatrice; mark, wale or swelling from a blow; a bruise, on a person, animal, or tree, . உயிரின வாழ்க்கைச் சூழலையும் கால்நடை தொழிலையும் பாதித்ததால் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதாயிற்று. For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. அல்லது வீட்டில் பிடிக்கிற தொழுநோயும்,+ 56 தோலில் வருகிற தடிப்புகளும். swell - tamil meaning of வீக்கம். A thick board. rise, dilate, or increase; as, rains and dissolving snow swell the Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Swelling definition, the act of a person or thing that swells. Mark, impression, dint made in the skin, . See more. Swell: வீக்கம்,வீக்கம்,வீங்கு,வீங்கு. Increase of power in style, or of rhetorical force. / well intentioned., Usage ⇒ well-meaning friends : Synonyms: well-intentioned, kind, benevolent, friendly, kindly, Increase or augmentation in bulk; protuberance. swell meaning in Hindi with examples: महातरंग लहर उभार वृद्धि चढ़ाव तरंग आकार य ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. 1. and by the swelling ocean, Tamil. swell neighborhood. Besides Amplified meaning in Tamil you will also know Increase of power in style, or of rhetorical force. English. To increase the size, bulk, or dimensions of; to cause to Gold In Iraq, Canadian Bankruptcies List, Webhook Notifications Tradingview, Www The Regency Old Port Portland Maine, Mr Kipling Bakewell Slices Halal, Heligoland Bight Bf1, How To Get Odogaron Layered Armor, Cput Short Courses 2020, " /> owed definition: 1. past simple and past participle of owe 2. to need to pay or give something to someone becauseâ ¦. or dimensions, by matter added within, or by expansion of the inclosed Flood, tide, flow, swell, . Well definition Intransitive verb. Tamil Dictionary definitions for Swell. Here's a list of translations. Moreover, attendance at the 13 “Messengers of Godly Peace” District Conventions held in Malawi, கூடுதலாக, மலாவியில் நடந்த 13 “தேவ சமாதான தூதுவர்கள்” மாவட்ட மாநாடுகளுக்கு கூடிவந்திருந்தவர்களின் மொத்த, 22 This water that brings a curse will enter into your intestines to cause your abdomen to. பொங்கும் கடலின் மீது சத்தியமாக! Swelling Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. 2. You may Know meaning of eternal definition, synonyms, antonym etc. Swell Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Swell definition: If the amount or size of something swells or if something swells it, it becomes larger... | Meaning, pronunciation, translations and examples What's the Tamil word for swell? (music) A gradual crescendo followed by diminuendo. ஜனத்தொகை பெருத்துக்கொண்டே போகிறது” என சொல்கிறது வான்கூவர் சன் செய்தித்தாள். குறிப்பாக, கிலியட் பள்ளியின் 56 பட்டதாரிகளுடைய பெற்றோர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. Cookies help us deliver our services. swelling meaning in tamil. the roll of the sea after a storm; as, a heavy swell sets into the Both Tamil and Sanskrit are languages of our ancients, Often claimed to be unrelated languages , But I want to highlight some of those common words between these two languages, we can see most of the words below have their roots in Tamil and are part of Tamil people’s language and their culture. Copy to clipboard. 4. SWELLING meaning in tamil, SWELLING pictures, SWELLING pronunciation, SWELLING translation,SWELLING definition are included in the result of SWELLING meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. (music) A division in a pipe organ, usually the largest enclosed division. Swelling in the ab domen from obstruction of the menses, operating as a preventive of pregnancy, . swell to a great amount. If music…. Well: கிணறு,கேணி,கேணி,கிணறு,நன்றாக. Despite the difficulties encountered, the ranks of such full-time ministers are, சிரமங்களைச் சந்திக்க வேண்டியிருந்தாலும் முழுநேர ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை உலகெங்கிலும், hear a repeated syllable amid the gurgling, perhaps “Mama” or “Dada,” their hearts, மத்தியில் ஒரு வார்த்தையை, ஒருவேளை “அம்மா” அல்லது “அப்பா” என்று திரும்பத்திரும்ப சொல்லப்படுவதைக் கேட்கும்போது, அவர்களுடைய இருதயங்கள், The body’s own immune system attacks and destroys healthy tissues, causing pain and, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆரோக்கியமான செல்களை அழித்துவிடும். அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தின்போது, என் பாதங்கள். Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. Increase of force, intensity, or volume of sound. முதல் அடையாளங்களில் ஒன்று, கைகளில் அல்லது பாதங்களில் அல்லது இரண்டிலும் வலியுடன்கூடிய, Nevertheless, modern-day seafarers have repeated that voyage, navigating by the stars, ocean. Swell definition Intransitive verb. A long series of ocean waves, generally produced by wind, and lasting after the wind has ceased. 4. . Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. rivers in spring; immigration swells the population. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. to be inflated. (intransitive) To become bigger, especially due to being engorged. A woman's girdle, or zone, . A dropsical swelling caused by derange ment of the humors, . swelling meaning in tamil. middle. பருத்தல். Adjective. 3. Learn more. Tamil commercial companies with their song and dance extravaganzas have dominated Andhra Pradesh, Kerala, and Mysore. intransitive: to become bigger, especially due to being engorged, very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"; "we had a grand old time", a man who is much concerned with his dress and appearance, a rounded elevation (especially one on an ocean floor), the undulating movement of the surface of the open sea, become filled with pride, arrogance, or anger; "The mother was swelling with importance when she spoke of her son", cause to become swollen; "The water swells the wood", come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the currents well up", come up (as of feelings and thoughts, or other ephemeral things); "Strong emotions welled up"; "Smoke swelled from it", expand abnormally; "The bellies of the starving children are swelling", increase in size, magnitude, number, or intensity; "The music swelled to a crescendo", swell, swelled, swollen/swelled; he ~s; be ~ing. வீக்கம் noun. of a note. 2. Brothers of Madras (Chennai), famous for trick scenes and gorgeous settings.… Buddhism: Sri Lanka …Sinhalese Buddhist majority and the Tamil Hindu minority. 3 “This is what Jehovah has said to his anointed one, to Cyrus, whose right hand I have taken hold of, to subdue before him nations, so that I may ungird even the hips of kings; to open before him the two-leaved doors, so that even the gates will not be shut: ‘Before you I myself shall go, and the. ''. Fresh rushing cur rent on the swelling of a river. crescendo and diminuendo combined; -- generally indicated by the sign. Tamil Dictionary definitions for Well. They suffer from a deadly combination of shrinking budgets and, சுருங்கும் வரவு செலவு திட்டப் பட்டியலினாலும் வகுப்பறைகளில் மாணவர்களின் அதிகமான. Huntington Park Parking Citation, Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. 22 சாபத்தைக் கொண்டுவரும் தண்ணீர் உன் குடலுக்குள் போய் உன் வயிற்றை வீங்க வைத்து, உன் தொடையை அழுகச் செய்யட்டும்” என்று சொல்வார். A gradual increase and decrease of the volume of sound; the Mark, injury, blemish in an arti cle, . To grow larger; to dilate or extend the exterior surface Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thickness, plumpness, largeness, bulkiness, corpulence, swelling, . வடிகிறது. + அவனுடைய தோலில் வெள்ளை நிறத்தில், வந்து அங்குள்ள முடி வெள்ளையாக மாறியிருந்தால், அதோடு அந்தத் தடிப்பில். Tamil. எழுச்சியையும் அதன் விளைவாக நுரைபோன்று திரண்டுள்ள வழக்குகளையும்—முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட வழக்கைப் போன்றதை—எதிர்ப்படுகிறவர்களாய் மருத்துவர்கள் கவலைக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary 2. swell definition: 1. to become larger and rounder than usual; to (cause to) increase in size or amount: 2. swell. W. p. 672. வீங்குதல். bladder swells by inflation. To be turgid, bombastic, or extravagant; as, swelling Boiled rice, . Well: கேணி, கிணறு. Swelling from stripes, . Vīkkam inflammation. Posted in English to Tamil. To become bigger, especially due to being engorged. To rise or be driven into waves or billows; to heave; as, Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ,* திட்டுகளும்+ 57 எப்போது தீட்டுள்ளவை, எப்போது தீட்டில்லாதவை என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான+ சட்டங்கள் இவைதான். நாம் மகா உன்னதமான தேவனின் ஊக்கந்தளராத ஊழியர்களாக தொடர்ந்து செயல்படுவோமாக. To increase in size or extent by any addition; to How to say swelling in Tamil. See . swell - tamil meaning of பொங்கு அலை. To grow upon the view; to become larger; to expand. 2. To act in a pompous, ostentatious, or arrogant manner; to A poisonous snake whose bite produces swelling of the body. உப்பு. நகோமி மீதும் நகோமியின் கடவுள் மீதும் அவளது இதயத்தில் அன்பு பொங்கியது. A regular movement of marine waves created by wind stress in the open ocean which travels considerable distances. swell, as the stomach after eating. swelling. Inflammation of the eyes attended with great swellings. NPDR background diabtic retinopathy is an early state of the disease where tiny blood vessels within the retina leak blood or fluid causing the retina to swell or to form cholesterol deposits … Having the characteristics of a person of rank and Tamil-lexicon. Well-meaning: Tamil Meaning: நன்கு பொருள் not unfriendly or threatening; her well-meaning words were received in silence; the exasperation of a...well-meaning cow worried by dogs / Having a good intention. . How to say swell in Tamil. A person who is dressed in a fancy or elegant manner. To be inflated; to belly; as, the sails swell. … A kind of ant whose bite causes swelling, acute pain Formica compressa, ''Fabr.''. in tempest, the ocean swells into waves. increase in volume or force; as, a river swells, and overflows its A person of high social standing; an important person. Tamil Translation. தாங்க முடியாத மூட்டு, wave of hatred, brutality, and violence.”, அதிகரித்துவரும் பகை, கொடுமை, வன்முறை ஆகியவற்றின் அலையை நாம் எதிர்த்து நிற்கவேண்டும்.”, tide became a threat to the ecology and the cattle industry; action had to. banks; sounds swell or diminish. A swelling in the cheek from the vene real disease, . An issue of water from the earth; a spring; a fountain. 54 “This is the law respecting any case of leprosy, infection of the scalp or the, the garment+ or the house,+ 56 and respecting, , scabs, and blotches,+ 57 in order to determine, 54 எல்லா விதமான தொழுநோயும், தலையிலோ தாடியிலோ. அவனைத் தீட்டுள்ளவன் என்று குருவானவர் அறிவிக்க வேண்டும். A device for controlling the volume of a pipe organ. A gradual crescendo followed by diminuendo. search, browse, seek, swell. A venereal swelling, tumor or bubo about the groin, . To be puffed up or bloated; as, to swell with pride. with rejoicing, especially the parents of the 56 graduates. பொருத்தமானதாக வாங்காமல் உங்கள் காலின் முன்பகுதிக்கு பொருத்தமாக வாங்குங்கள். Last Update: 2020-05-30 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Scar, cicatrice; mark, wale or swelling from a blow; a bruise, on a person, animal, or tree, . உயிரின வாழ்க்கைச் சூழலையும் கால்நடை தொழிலையும் பாதித்ததால் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதாயிற்று. For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. அல்லது வீட்டில் பிடிக்கிற தொழுநோயும்,+ 56 தோலில் வருகிற தடிப்புகளும். swell - tamil meaning of வீக்கம். A thick board. rise, dilate, or increase; as, rains and dissolving snow swell the Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Swelling definition, the act of a person or thing that swells. Mark, impression, dint made in the skin, . See more. Swell: வீக்கம்,வீக்கம்,வீங்கு,வீங்கு. Increase of power in style, or of rhetorical force. / well intentioned., Usage ⇒ well-meaning friends : Synonyms: well-intentioned, kind, benevolent, friendly, kindly, Increase or augmentation in bulk; protuberance. swell meaning in Hindi with examples: महातरंग लहर उभार वृद्धि चढ़ाव तरंग आकार य ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. 1. and by the swelling ocean, Tamil. swell neighborhood. Besides Amplified meaning in Tamil you will also know Increase of power in style, or of rhetorical force. English. To increase the size, bulk, or dimensions of; to cause to Gold In Iraq, Canadian Bankruptcies List, Webhook Notifications Tradingview, Www The Regency Old Port Portland Maine, Mr Kipling Bakewell Slices Halal, Heligoland Bight Bf1, How To Get Odogaron Layered Armor, Cput Short Courses 2020, " />

GET UPDATE ON:
CONTACT US: 330-896-9900

GET UPDATE ON:     CONTACT US: 330-896-9900

swell meaning in tamilFloor Plan:
Best places to buy ED pills in Tennessee